Nov11

Yosuke Yamashita New York Trio

RAG, Kyoto, Japan

Yosuke Yamashita - Piano Cecil McBee - bass Pheeroan akLaff - Drums